Synergier

Stort potensiale for synergier

Hvis Europa skal lykkes med å dekarbonisere sitt kraftsystem må Tyskland og Norge spille en nøkkelrolle.  Deres engasjement og samarbeid vil være avgjørende for oppnåelsen av europeiske klimamål.

Tysklands Energiewende er en historisk og globalt betydningsfull prosess. I lys av Tysklands beslutning om å fase ut kjernekraft, er sterk vekst av fornybare energikilder det eneste alternativet til fossile brensler med deres negative klimavirkninger. Vind- og solenergi spiller, og vil spille, en nøkkelrolle i Tyskland så vel som i andre land. Utnyttelsen av disse varierer med værforhold og krever mer fleksibilitet i kraftsystemet, noe som er en nøkkelutfordring for Energiewende. Selv om flere løsninger allerede eksisterer og flere utvikles, kan eksisterende vannkraftmagasiner være relevante bidrag til en løsning på fleksibilitetsutfordringen. Sammenlignet med Norge er Tysklands naturlige tilgang på vannkraftmagasiner svært liten.(1)

Takket være naturgitte omstendigheter og tidligere investeringer besitter Norge halvparten av Europas magasinkapasitet, og kan øke denne ytterligere uten å bygge nye dammer.(2) Norge er derfor i en nøkkelposisjon for å kunne integrere store andeler vind- og solenergi i andre land ved å levere storskala, kostnadseffektiv og utslippsfri indirekte kraftlagring. Slik kan Norge direkte bidra til å fase ut store mengder fossilbasert elektrisitet når den nødvendige kabelkapasiteten er bygget ut. Samtidig kan energieffektiviserende tiltak og den planlagte økningen i fornybar energiproduksjon i Norge bidra til å redusere de høye utslippene fra offshore olje- og gassindustri og fra veitransport.

 ——

(1) Studien “The significance of international hydropower storage for the energy transition” publisert av World Energy Council (2012) anslår at dersom Tyskland når 80 prosent av fornybar elektrisitet innen 2050 ligger det økonomiske potensialet for nye kabler mellom Tyskland og Skandinavia på 7 GW til 12 GW de neste 40 årene, hvorav 2 GW allerede er under bygning (NO-DK) eller i en framskreden planleggingsfase (NO-DE). Dette er et mer realistisk estimat enn de anslåtte 46 GW til 76 GW i et scenario med bevisst ekstreme forutsetninger, i en studie publisert i 2010 av German Advisory Council for the Environment. Disse ekstreme tallene har ofte blitt tatt ut av sin rent hypotetiske kontekst, noe som har skapt bekymringer i begge land. Denne felleserklæringen tar ikke stilling til hvor stort behovet potensielt er for kabelkapasitet.

(2) Eivind Solvang, Atle Harby, og  Ånund Killingtveit (2012), “Increasing Balance Power Capacity in Norwegian Hydroelectric Power Stations: A Preliminary Study of Specific Cases in Southern Norway,” SINTEF TR A7195; NVE (2011), “Økt installasjon i eksisterende vannkraftverk, Potensial og kostnader,” NVE report 10-2011.