Europas fornybarrevolusjon

Fornybarrevolusjonen er i gang

Diagramm_S6

Det pågår en revolusjon i Europas strømforsyning: overgangen til fornybar energi. Samtidig har andelen gass i energimiksen vokst raskt, mens omfanget av kull- og atomkraft er på vei ned.

Mens vannkraft er en betydelig energikilde i Skandinavia, er den langt mindre viktig i mange europeiske land, og potensialet for ny vannkraft er begrenset. Men den sterke fremgangen innen andre fornybare energikilder, særlig sol- og vindkraft, er i ferd med å endre dette bildet.

Tabelle_S6

De viktigste drivkreftene i fornybarrevolusjonen er kommet for å bli: Klimaendringer og andre miljøkonsekvenser fra fossil- og atomkraft blir stadig mer synlige, Europas behov for import av energi øker, det samme gjør behovet for nye arbeidsplasser, økonomisk vekst og teknisk nyvinning.

Mens flere typer fornybar energi raskt er blitt billigere å produsere, øker kostnadene knyttet til atomkraft, og til utvinning av olje og gass. Fossil produksjon skjer under stadig mer ekstreme forhold. Alt dette presser utviklingen i retning av mer fornybar energi.

Diagramm1_S12

Flere forhold forsterker tendensen, som EUs mål om 20 prosent fornybar energi innen 2020, debatten rundt EUs mål for 2030, og den sterke fornybarveksten i andre deler av verden.

Tilsvarende er fremtidsvisjonene
i endring. Flere studier har vist at en høy andel fornybar strøm (80 – 100 %) ikke bare er teknisk mulig, men også ønskelig i et økonomisk perspektiv.